1. Tento Reklamačný poriadok upravuje právo klienta na reklamáciu kvality poskytnutých služieb, vyfakturovanej sumy odmeny, podmienky, spôsob a postup pri riešení reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a ďalšie podrobnosti o reklamačnom konaní. Pri všetkých reklamáciách sa postupuje v súlade s aktuálnym reklamačným poriadkom a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR (najmä so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení).
   
 2. Keďže je každá franšízová pobočka spoločnosti MGM & partners s.r.o. nezávisle vlastnená a prevádzkovaná, reklamácie sa vykonávajú výhradne v tej pobočke, kde bola reklamovaná služba poskytnutá a len počas jej otváracích hodín.
   
 3. Službou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá je ponúknutá klientovi, tzn. poskytovanie realitného poradenstva a sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (ďalej len „Služby”). Služby musia byť poskytnuté riadne a určité plnenie nesmie mať vady. Kancelária spoločnosti MGM & partners s.r.o. môže vystaviť faktúru len za reálne poskytnuté Služby a len podľa aktuálne platného cenníka.
   
 4. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej spoločnosť poskytuje svoje služby na základe vyššie uvedeného predmetu činnosti.
   
 5. Každá Kancelária spoločnosti MGM & partners s.r.o. je povinná oboznámiť klienta s obsahom platného Reklamačného poriadku a zároveň ho umiestniť na viditeľnom a klientovi dostupnom mieste. To, že bol klient oboznámený s Reklamačným poriadkom, potvrdzuje svojim podpisom Zmluvy o poskytovaní realitných služieb, prípadne inej obdobnej zmluvy/dohody.
   
 6. K reklamácii je klient vždy povinný predložiť doklad (faktúru) o poskytnutí Služby.
   
 7. Právo zodpovednosti za vady poskytovanej Služby, prípadne za nesprávne vyfakturovanú sumu odmeny, musí klient u poverenej osoby danej kancelárie spoločnosti MGM & partners s.r.o. uplatniť bez zbytočného odkladu, tj. čo najrýchlejšie, potom ako chybu zistí, avšak nie neskôr ako tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry klientovi, resp. odo dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.
   
 8. V prípade, že klient neuplatní svoje právo v zmysle bodu 6. tohto Reklamačného poriadku, tak márnym uplynutím tejto lehoty toto právo zanikne.
   
 9. Ak klient usúdi, že Služby poskytované príslušnou Kanceláriou spoločnosti MGM & partners s.r.o. sú nevyhovujúce alebo bude mať k realizácii obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje reklamácie v príslušnej Kancelárii spoločnosti MGM & partners s.r.o.
   
 10. Poverená osoba spíše s klientom o reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol na aktuálne platnom formulári. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu.
   
 11. Reklamácia bude príslušnou Kanceláriou spoločnosti MGM & partners s.r.o. vybavená do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa poverená osoba kancelárie spoločnosti MGM & partners s.r.o. s klientom písomne nedohodne inak. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) dní (lehota nevyhnutná na nestranné posúdenie a vyriešenie reklamácie).
   
 12. V prípade, že prešetrenie reklamácie klienta podľa bodu 10. tohto Reklamačného poriadku je obzvlášť zložité a jej dôkladné prešetrenie nie je v tridsať (30) dňovej lehote objektívne možné zabezpečiť, je Kancelária spoločnosti MGM & partners s.r.o. povinná výsledok svojho šetrenia oznámiť klientovi do šesťdesiatich (60) dní odo dňa, kedy bola reklamácia platne oznámená Kancelárii spoločnosti MGM & partners s.r.o.
   
 13. Reklamáciu môže Kancelária spoločnosti MGM & partners s.r.o. uznať alebo zamietnuť.
   
 14. Pokiaľ Kancelária spoločnosti MGM & partners s.r.o. uzná reklamáciu za oprávnenú, informuje o tom bezodkladne klienta a vykoná na svoje náklady úkony ktorými odstráni vady, ak sú odstrániteľné, a v prípade neodstrániteľných vád poskytne zľavu z ceny alebo nanovo poskytne dané Služby. Poverená osoba Kancelárie spoločnosti MGM & partners s.r.o. zašle kópiu reklamačného protokolu, vrátane informácie o vybavení reklamácie, spoločnosti MGM & partners s.r.o.
   
 15. Pokiaľ Kancelária spoločnosti MGM & partners s.r.o. zamietne reklamáciu, informuje o tom bezodkladne klienta a uvedie dôvod zamietnutia. Následne zašle kópiu reklamačného protokolu, vrátane informácií o vybavení reklamácie vedeniu spoločnosti MGM & partners s.r.o. Spoločnosť MGM & partners s.r.o. vyhodnotí reklamáciu a postup vybavenia reklamácie Poverenou osobou v prípade, že ju uzná úplne alebo čiastočne ako oprávnenú, vyzve príslušnú Kanceláriu spoločnosti MGM & partners s.r.o., aby vykonala náležitú nápravu podľa jej pokynov.
   
 16. Poverená osoba je povinná o vybavení reklamácie vydať klientovi písomný doklad najneskôr do tridsiatich (30) dní od dátumu začatia reklamačného konania, tzn. vystaví mu písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Toto neplatí v prípadoch podľa bodu 11. tohto Reklamačného poriadku, kedy sa lehota predlžuje na šesťdesiat (60) dní od dátumu začatia reklamačného konania.
   
 17. Každá Kancelária spoločnosti MGM & partners s.r.o. je povinná viesť si evidenciu o reklamáciách. Evidencia o reklamáciách musí obsahovať nasledujúce údaje: dátum uplatnenia každej reklamácie, dátum vybavenia každej reklamácie a spôsob vybavenia každej reklamácie. Poverená osoba vybavuje reklamácie v poradí, v akom boli u nej uplatnené.
   
 18. Na základe zistení vykonaných z reklamačných protokolov vyvodzuje Kancelária spoločnosti MGM & partners s.r.o. dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.